top of page

MKS DEVO A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK POLİTİKALARI

  1. Ücret ve diğer ödemeler, sosyal güvence

Çalışanların ücret, fazla mesai, vb. ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hesap edilip ödenmekte ve yasal kesintiler ilgili kurumlara yine yasalara uygun olarak ve zamanında yatırılmaktadır. Tüm çalışanlar mutlaka Sosyal Güvenlik Sistemine bağlı olarak, sigortalı çalıştırılır. Kayıt dışı ücret ödenmez. Ödemeler aylık olarak, her ayın 1’i ile 5’i arasında yapılır. Asgari ücretin altında personel çalıştırılmamaktadır.

  2. Çalışma Özgürlüğü

Hiç kimse zorla çalıştırılmaz, tüm çalışanlar kendi istekleri ile işbaşı yaptıkları gibi, dilediklerinde de işten ayrılabilirler. Eski hükümlü çalıştırıldığı takdirde çalışanlar gönüllü olarak çalışır, diğer çalışanlarla eşit ücret ve sosyal haklara sahiptirler.

  2-a ) Toplanma ve Sendika Özgürlüğü Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

  3. Çocuk işçiliği

MKS DevO A.Ş. bünyesinde, yükleniciler dahil, çocuk işçi çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Tüm çalışanlar 18 yaş üzerindedir. İşe girişte tüm çalışanların  kimlik belgeleri kontrol edilerek  bir örneği özlük dosyasında bulundurulur.

Çocuk işçiliği tespit edilmesi durumu

MKS DevO A.Ş. bünyesinde çocuk işçi tespiti yapılırsa, çocuğun bakımı için gerekli olan katkı sağlanacak, gerekirse ailesinden yetişkinlere iş imkanı vererek çocuğun çalışması engellenecektir.

  4. Çalışma Saatleri

Şirketimizde çalışma saatleri yürürlükteki yasal mevzuata göre düzenlenir.

  5. Eşitlik ilkeleri

MKS DevO A.Ş.; seçme, işe yerleştirme, ücretlendirme, eğitim, yükselme, çalışma şartları, disiplin, emeklilik ve iş sözleşmesinin sonlandırılmasında, kimseye din, dil, ırk, yaş, engellilik, cinsiyet, sosyal sınıf, birleşme özgürlüğü, siyasi yakınlık, sağlık, uyruk, mali mevki, cinsel yönelim, gibi konularda ayrımcılık yapmamaktadır.

  6. Çalışma Şartları

MKS DevO A.Ş.’de çalışma şartları iş sözleşmelerinde belirtilmektedir. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile imzaladıkları sözleşmelerde belirtilen uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Görev ve yer değişikliklerinde de; İş Kanunu madde 22’deki emredici kural gereği karşılıklı imzaya dayalı anlaşma sağlanarak görevlendirme yapılmaktadır.

  7. Yükleniciler ve Tedarikçiler

Yüklenici ve tedarikçilerin de bu politikalara uyması gerekmektedir.

  8. Bildirim, Dilek ve şikayetler

Çalışanların bildirim, şikayet ve dileklerini baskı altında kalmadan dile getirmeleri sağlanır, konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılır.

Bunun için info@mksdevo.com mail adresi ve Öneri ve Şikayet kutusu mevcuttur. Öneri ve Şikayet kutuları haftada bir yönetim tarafından açılır ve değerlendirilir. Gerekli çalışmalar yürütülür.

  9. Şiddet, mobing, cinsel istismar ve taciz;

Disiplin cezası uygulaması tehdidi ile cinsel anlamda yararlanma, fiziksel şiddet uygulama tehdidi yoluyla cinsel anlamda yararlanma, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar mobing, şiddet kesinlikle yasaktır.

  10. Gebe ve emziren çalışanlar

Tesiste gebe ve emziren çalışanların güvenliği önceliklidir. Gebe çalışanların sağlık kontrolleri düzenli olarak en az ayda bir yapılır, istediklerinde sağlık kontrolleri için izin verilir. İşyeri Hekimi tarafından çalışırken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirme yapılır, işyeri hekiminin gerekli görmesi halinde bölümü ile çalışma şartlarında değişiklik yapılır. Gebe ve emziren çalışanlar gece vardiyasına getirilmezler, bölüm risklerine göre görev veya bölüm değişiklikleri yapılır. Gebe ve emziren çalışanların tüm yasal izinleri verilir. Kreşte emziren çalışanlar için emzirme odası ve diğer gerekli imkanlar bulunmaktadır.

  11. Rüşvet,  misilleme

Çalışanların rüşvet alıp vermesi yasaktır. Ayrıca, MKS DevO A.Ş.’de tüm çalışanlar rüşvet alınması ve/veya verilmesine dair herhangi bir durumu veya faaliyeti fark ettiklerinde şirket yetkililerine bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Bildirimlerinin gizli tutulması ve kendilerine bu bildirimden dolayı herhangi bir misilleme yapılmaması veya kötülük gelmemesi için şirket yetkilileri koruma tedbirlerini alacaktır. Yapılan inceleme sonucunda sonuç ne olursa olsun bildirimde bulunan iyi niyetli kimse için hiçbir cezalandırma yapılmayacağını, bu çalışanın ifşa edilmeyeceğini ve aleyhine sonuçların ortaya çıkmayacağını da MKS DevO A.Ş. garanti eder.

MKS DevO A.Ş. çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, yüklenici firmaları, danışmanları, temsilcileri veya iş ortakları, hiçbir koşul altında, hiçbir şekilde rüşvet kabul etmemelidir.

  12. Kolaylaştırıcı ödemeler 

Çalışanlar, belli bir rutin, takdir yetkisi gerektirmeyen ya da günlük idari işlemlerin yapılmasını hızlandırmak ve güvence altına almak için kolaylaştırıcı (ya da hızlandırıcı) amaçlı ödeme yapmaya yetkili değildir.

  13. Hediye verme ve alma

Çalışanlar, herhangi bir kişiyi uygunsuz davranmaya ya da yetkisini kötüye kullanmaya ikna etme veya bunun için ödüllendirme amaçlı hediyeler vermeyecek ya da ikramda bulunmayacaktır. Hediyeler ya da ikramlar belgelendirilerek, kayıt altına alınarak verilebilir ya da alınabilir.

  14. Konuk ağırlama 

Bu politika, makul ve gerektiği gibi kayıt altına alınan konuk ağırlama faaliyetlerini engellemez. Konuk ağırlama faaliyetleri aşırıya kaçmamalı, şeffaf olmalı ve hiçbir tarafı herhangi bir şey yapma / yapmama ya da herhangi başka bir faaliyeti yerine getirerek karşılık verme beklentisine sokmamalıdır. Konuk ağırlanması, taraflar arasında ilişki kurmayı ve ilişkileri güçlendirmeyi; şirket ürün ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemelidir.

  15. Yolsuzluk ve Çıkar Çatışması

MKS DevO A.Ş. yolsuzlukları önleme politikası kapsamında; gerek elemanlara, gerekse hissedarlara, danışmanlara, satışçılara, müteahhitlere, söz konusu bu birimlerin elemanları ile çalışan dış acentelere ve / veya şirket ve yan kuruluşları ile bir iş ilişkisinde olan diğer şahıslara yönelik, her türlü yolsuzluk veya yolsuzluk şüphesini şüphelenilen kişinin mevkii/ünvanı veya şirket ile olan ilişkisini dikkate almaksızın her türlü soruşturma faaliyetini gerçekleştirecektir.

  16. İhracatın Yasallığı

MKS DevO A.Ş. yaptığı bütün ihracatları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası hukuka uygun yapar.

  17. Kara Para

MKS DevO A.Ş. asla kara para aklaması yapmaz. Yapıldığından şüphelenilen durumlarda yeminli mali müşavirler ve diğer yasal denetçilere müracaat ederek denetim talep eder. Yasalara aykırı durumu tespit ettiğinde yasal mercilere müracaat eder.

  18. Tekelcilik

MKS DevO A.Ş. serbest rekabet ilkelerine koşulsuz uyar ve tekelciliğe karşıdır.

  19. Gizlilik ve Veri Gizliliği

Tedarikçiler, müşteriler ve şirketin özel bilgilileri üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, gizli tutulur. Personel özlük dosyaları ve diğer gizli bilgi ve verilere sadece yetkilileri ve yetkililerinin atadıkları kişiler ulaşabilir.

  20. Ürün Kalitesi ve Güvenliği

MKS DevO A.Ş. ürün güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası ilgili yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı kabul eder.

Bu politika doğrultusunda;

Ürün kalitesi ve güvenliği ile ilgili tüm girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamayı, tedarik, üretim, depolama - sevkiyat süreç aşamalarında fiziksel, kimyasal kirlenmeyi önlemeyi ve kontrol altında tutmayı,

Uygun altyapı ve çalışma ortamında teknolojik yeniliklerden ürün güvenliğini arttıracak yönde yararlanmayı,

İnsan sağlığı göz önünde tutularak kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedür ve talimatları uygulamayı, kayıtların tutulmasını sağlamayı ve yasal zorunlulukları izleyerek gereklerini yerine getirmeyi,

Müşteri isteklerini ve yasal gereklilikleri sürekli değerlendirerek ve takip ederek, sistemi sürekli iyileştirmeyi, hedefler ve taahhüt eder.

  21. Mali ve Finansal İşlemler

MKS DevO A.Ş. mali ve finansal işlemlerini düzenli olarak yetkili mali müşavirlere denetletir. Tespit edilen, usulsüzlük, yolsuzluk ve hileli kayıtlar hakkında yasal yollara müracaat eder.

  22. Çalışanların Terfileri

Çalışanların terfileri, yıl, tecrübe, verimlilik, mesleki yeterliliklerine göre yapılır.

  23. Arazi Kullanımı

Arazi kullanımı ve yapılacak değişiklikler yerel halk bilgilendirilerek yapılır. Haksız yere toprak işgal edilmez. Bandırma Üretim Tesisleri Şubesi Bandırma Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almakta olup, yasal statüye sahiptir.

  24. Ormanları Koruma

MKS DevO Kimya A.Ş.çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyacağını taahhüt eden, tüm yasal gereklilikleri yerine getiren, çevreye önem veren bir firmadır. Yeni alanların kullanılması, faaliyetlerin başlatılması sırasında doğaya en az zarar verilmesi hedeflenir. Mevcut orman, bitki örtüsü ve canlıların korunması için gerekli incelemeler, değerlendirmeler ve planlamalar yapılarak önlemler alınmadan faaliyet başlatılmaz. Ağaçların kesilmemesi için önlemler alınır, zorunlu durumlarda ağaç, canlı ve bitki örtüsünün nakledilmesiile ilgili çalışmalar yapılır. Yüksek koruma değerine ve yüksek karbon stoğuna sahip ormanlara zarar vermekten kaçınılır.

  25. Politikalara uygun olmayan davranışlar

MKS DevO A.Ş. rüşvet, yolsuzluk ve sair yasa dışı yollara müracaat edilmemesine özen gösterir, bu tür eğilimler gösterenlerle çalışmaz. MKS DevO A.Ş.’de tüm çalışanlar ve tedarikçiler, suistimalleri, rüşvet alınması ve/veya verilmesine dair herhangi bir durumu veya faaliyeti ya da MKS DevO A.Ş. politikalarına uygun olmayan durumları fark ettiklerinde şirket yetkililerine bildirimde bulunmalıdır. Bildirimlerinin gizli tutulması ve kendilerine bu bildirimden dolayı herhangi bir misilleme yapılmaması veya kötülük gelmemesi için şirket yetkilileri koruma tedbirlerini alacaktır. Yapılan inceleme sonucunda sonuç ne olursa olsun bildirimde bulunan iyi niyetli kimse için hiçbir cezalandırma yapılmayacağını, bu çalışanın ifşa edilmeyeceğini ve aleyhine sonuçların ortaya çıkmayacağını da MKS DevO A.Ş. garanti eder. MKS DevO A.Ş. kalite, güvenlik ve kural ihlallerini ilgili müşteri, tedarikçi, yüklenici ve çalışanlarına derhâl bildirir. Tedarikçi ve yükleniciler her türlü suiistimal ve politika ihlallerini info@mksdevo.com adresine bildirebilirler.

Bu politikalardan yetkililerin ve üst düzey yöneticilerin tesislerin kurallarının veya iş ilkeleri politikasının uygulanmasına, aktarılmasına, değerlendirilmesine ve yaptırımına ilişkin olarak her açıdan sorumludur. Yukarıda belirtilen politikalarla ilgili risk değerlendirmesinden sonra tespit edilen eksiklerin giderilmesi için üst yönetimle görüşülerek iyileştirmeler gerçekleştirilir.

bottom of page